top of page

DISCLAIMER

De informatie op deze website is met de groots mogelijke  zorg tot stand gekomen en kan op elk moment door NIMO Dog & Event Security BV worden  gewijzigd. Desondanks kunnen er fouten op de website staan. In dit geval  verzoeken wij u om contact met ons op te nemen, zodat wij de website van  eventuele fouten kunnen ontdoen. Informatie welke verstrekt wordt op deze site  heeft enkel een informatief karakter en dient niet als advies aangemerkt te  worden. Aan het gebruik van de informatie op deze website kunt u geen rechten  ontlenen. 

Tevens blijft u in alle gevallen verantwoordelijk voor mogelijke  beslissingen/handelingen die u onderneemt na kennis te hebben genomen van de  informatie verstrekt op deze website. Deze website kan voor verschillende  doeleinden gebruikmaken van cookies, waarbij er gegevens van u opgeslagen  kunnen worden. U kunt er voor kiezen de cookies te wijzigen of wissen door in  uw internetopties van uw webbrowser deze optie te kiezen

Deze website biedt aan bezoekers hiervan informatie over haar producten en diensten en daaraan gerelateerde onderwerpen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden of typefouten bevatten.

COPYRIGHT

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NIMO Dog & Evebnt Security BV. Ook het gebruik van logo’s, merk- en productnamen van NIMO Dog & Event Security BV is niet toegestaan.

Hondenbewaking
bottom of page